09 Sep

Bài 46: Thyristor (SCR) – cấu tạo và ứng dụng.

Nội dung : Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor, phương pháp kiểm tra Thyristor, Ứng dụng của Thyristor.
 
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor:

 

 

Cấu tạo Thyristor            Ký hiệu của Thyristor              Sơ đồ tương tương
Read More