03 Jun

Bài 14: Thực hành đọc trị số điện trở

Nội dung : Thực hành đọc trị số điện trở tuỳ theo ký hiệu của các vòng màu, Tự kiểm tra khả năng đọc trị số của mình, Các giá trị điện trở thông dụng trên thực tế.

1. Thực hành đọc trị số điện trở.

 

Vongmaugif Bài 14: Thực hành đọc trị số điện trở

 

Các điện trở khác nhau ở vòng màu thứ 3
Read More (810)

03 Jun

Bài 13: Điện trở – cách đọc trị số.

Nội dung đề cập : Khái niệm về điện trở, Điện trở trong thiết bị điện tử, quy ước màu Quốc tế, Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu, 5 vòng màu.
1. Khái niệm về điện trở.

Điện trở là gì ?  Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Điện trở của dây dẫn :
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:

Read More (1109)